Evidentan problem u Republici Srbiji je problem napuštanja zemlje od strane mlade populacije. Poslednja aktuelna istraživanja rađena među studentskom populacijom su ukazala „da svaki treći student student planira da ode u inostranstvo posle završetka sudija, a da polovina njih ne razmišlja da se vrati“.

Ozbiljno se postavlja pitanje za sve nas zaposlene u pravnim subjektima, koje su to konkretne mere, koje se mogu preduzeti u cilju razrešenja evidentiranog problema napuštanja zemlje od mlade populacije.

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, kao društveno odgovorna institucija, prepoznala je problem  napuštanja zemlje od mlade populacije, i nastoji da rešenju problema pruži i svoj vlastiti  doprinos. U tom smislu Škola preduzima različite aktivnosti da u svoj rad na najbolji mogući način uključi i svoje studente. Jedno od takvih nastojanja, između ostalih,  rezultovalo je i u podršsci studentskom projekatu „Forum mladih lidera“ koji Studentski parlament Škole, u saradnji sa prof. dr Gordanom Gavrić i doc. dr Tamarom Vesić ispred nastavnog osoblja, organizuje počev od 2017. godine. 

Ideja vodilja nastala je 2016. godine kada su studenti poželeli da samostalno kreiraju edukativni događaj u kojem će učestvovati sa strane slušaoca pretežno studenti Škole, ali i studenti drugih visokoškolskih ustanova kao i maturanti – učenici završnih godina srednjih škola, i sa sa strane edukatora, mladi i uspešni lideri koji su se ostvarili u različitim oblastima, dakle da mladi slušaoci uče od mladih i uspešnih profesionalaca, koji nisu isključivo profesori.  Ta ideja je potom evoluirala u „Forum mladih lidera“.

Za samo nekoliko meseci od generisanja ideje, Studentski prlament Škole je samostalno uspeo da organizuju prvi „Forum mladi lidera“ 18. marta 2017. godine, u je kome učešće uzelo oko 150 učesnika, 5 predavača i 9 sponzora i partnera, a  nakon kojeg su prisutni snažno podržali ideju za njegovim nastavkom. Marta naredne, 2018. godine organizovan je drugi po redu  „Forum mladih lidera“ u kome učešće uzelo 200 učesnika, 5 predavača i 12 kompanija koje su pružile podršku. Treći Forum mladih lidera koji je okupio preko 300 učenika, 5 predavača i 17 kompanija koje su na najrazličitije načine podržale ovaj projekat, kao i dva Ministarstva.

Fotografije sa prvog foruma možete pogledati OVDE, sa drugog OVDE, a sa trećeg OVDE.

28. marta 2020. godine planiran je četvrti po redu „Forum mladih lidera“, ali je isti otkazan zbog zabrane okupljanja i vanrednog stanja u RS prouzrokovanog pandemijom virusa Covid-19., iako je pristiglo preko 300 prijava, 5 potvrđeih predavača, podrška 20 kompanija i 3 ministarstva, čime verujemo da ovaj projekat postao tradicionalan.  

Kako ne bismo rizikovali zdravlje svih nas, održavanje ovako velikog događaja nije bilo moguće u uslovima pandemije. 2023. godine smo verovali da je pandemija iza nas i uspešno organizovali četvrti Forum mladih lidera 25. marta 2023. Četvrti Forum je posetilo preko 300 maturanata i studentana, a podržalo nas je preko 10 kompanija i 4 ministartsva, a delić atmosfere dostupan je u galeriji FML 2023.

Projekat je relevantan, posebno u pogledu efektivnog načina promocije budući da donosi potpuno nov način promovisanja značajne društvene funkcije – liderstva, sa posebnim osvrtom na preduzetništvo.

Projekat je i u skladu sa lokalnim i regionalnim razvojem  budući da se bavi liderstvom  i preduzetništvom koje je uključeno u gotovo svim  privrednim sektorima u zemlji. Imajući u vidu da će se projektom značajno podići motivisanost mladih za poziv lidera, posebno u preduzetničkoj sferi,  može se  očekivati direktan doprinos ekonomskom razvoju na lokalnom i regionalnom nivou, najpre kao ostanak jednog dela mladih u zemlji, a potom i njihov angažman kao lidera, posebno u preduzetničkoj delatnosti.

Projekat direktno doprinosi ostvarivanju Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine  (Sl. glasnik RS, br. 107/2012),  kao i  državnom paketu programa „Godina preduzetništva“ kroz stvaranje nefinansijskog oslonca za dugoročni razvoj preduzetničkog duha kod mladih.

 

Generalni pokrovitelj “Foruma mladih lidera” je Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, glavni medijski pokrovitelj je portal Pravda, a medijski partneri su portali Studentski život, Startuj.com, Sbu-poslovi.rs i GMBussiness

Odlukom broj A-445/19 od 26.12.2019. godine na sednici Nastavnog veća Škole 26.12.2018. godine određena je Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo kao nosioc projekta Forum mladih lidera/24, broj projekta: DHP/FML-23/03/2024.

Projekat su podržali Ministarstvo ririzma i omladine, Ministarstvo privrede,Ministarstvo za demografiju i brigu o porodici i Ministarstvo za evropske integracije. 

Za kraj Foruma, planirana je nagradna igra u kojoj će najsrećniji učesnici osvojiti vredne nagrade koje su naši sponzori pripremili.

 

PODACI O PROJEKTU
Naziv projekta
FORUM MLADIH LIDERA
Oblast kojoj projekat pripada
☒ Nauka/obrazovanje
KRATAK OPIS PROJEKTA
Kratak opis projekta:

Projekat „Forum mladih lidera predstavlja skup aktivnosti koje preduzima  Studentski parlament Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, izvan formalnog obrazovanja, na planu dopunskog obrazovanjastudenata Škole, drugih visokoškolskih ustanova i maturanata srednjih škola u pogledu liderstva, sa posebnim akcentom na preduzetništvo.

Dopunsko obrazovanje podrazumeva sticanje novih znanja i veština iz relevantnih oblasti liderstva i preduzetničke prakse, ali ne od profesora Škole, već upravo od strane mladih i uspešnih lidera koji su svoje karijere ostvarili u različitim oblastima društvenog života, a zasniva se na savetima, usmeravanju i pomoći mladima za odabir oblasti u kojima treba da se prepoznaju, a zasnovano je na predstavljanje već postojećih biznis ideja i programa u kojima mogu   da pronađu odgovore na mnogobrojna pitanja koja zaokupljaju njihovu pažnju i koja će im pomoći na putu lične karijere.

Projekat „Forum mladih lidera donosi  nov efektivan način promocije liderstva, a posebno u preduzetništvu među populacijom mladih, kao značajne društvene funkcije.

Zadatak projekta:Podizanje svesti među populacijom mladih o značaju, vrednostima i mogućnostima koje pruža liderstvo, posebno u preduzetništvu.
Ciljevi projekta:

Opšti cilj projekta je afirmacija liderstva i preduzetničkog ponašanja  kod mladih ljudi.

Specifični ciljevi projekta su kod mladih:

– razvoj liderskih veština,

– razvoj preduzetničkog duha,

– osnaživanje omladinskog preduzetništva,

– unapređivanje postojećih preduzetničkih ideja.

Ključni indikatori kojima se u ovom trenutku može meriti ostvarenje opšteg i specifičnih ciljeva su sledeći:

– broj mladih navedenih kategorija prisutnih forumu,

– stavovi prisutnih u pogledu njihove motivisanosti za navedeni budući profesionalni poziv.

Ciljna grupa:

Ciljnu grupu projekta predstavlja populacija mladih, koju čine studenti svih godina studija  i maturanti – učenici završnih godina srednjih škola, muškog i ženskog pola, uzrasta 18-28 godina starosti.

Planirani broj učesnika na trećem „Forumu mladih lidera“ je 250 od kojih se očekuje da 200 njih budu studenti iz polja  društveno-ekonomskih nauka(pretežno iz oblasti ekonomije, finansija, bankarstva, osiguranja, prava, menadžmenta), odnosno  50 njih da budu maturanti – učenici završnih godina pretežno ekonomsko-pravnih srednjih škola iz Beograda.

Na osnovu iskustva iz prethodno dva održana foruma očekuje se da približno podjednako  budu zastupljeni ženski i muški učesnici.

Rezultati projekta:

Shodno trenutnoj ekonomskoj klimi u Republici Srbiji, promena kojoj težimo jeste podsticanje razvoja privatnog sektora, za šta je neophodno razviti svest o značaju liderstva i njegovoj ulozi u preduzetništvu, pre svega kod mladih. Stoga, projekat se fokusira na sticanje neophodnih znanja i razvoj liderske i preduzetničke svesti, na nov način,  kod ciljne grupe koja:

– se nalazi u životnom dobu kada se poslovna produktivnost i kreativnost nalazi na vrhuncu,

– ima svest o neophodnosti odabira pravog zanimanja.

U tom smislu očekuje se da će projekat doprineti tome da se jedan izvestan broj mladih opredeli za lidersku karijeru, bilo u okviru već postojećih pravnih subjekata, bilo u okviru formiranja vlastitih privrednih subjekata.

Ovakva promena ponašanja kod mladih, od razmišljanja ka odlasku iz zemlje, ka opredeljenju za lidersku karijeru u zemlji, više je nego poželjno stanje, kako za samu ciljnu grupu tako  i za lokalnu zajednicu.

Održivost projekta:

Rezultati projekta su dugoročno održivi.

Potvrda za to je da se „Forum mladih lidera“ ove godine održava po treći put.

Ako se posmatra broj prisutnih mladih učesnika foruma, onda je evidentan trend rasta broja učesnika Foruma  (150 učesnika 2017. godine, 200 učesnika 2018. godine, odnosno očekivano 250 učesnika 2019. godine), što sve nesumnjivo ukazuje da je Forumom za mladu populaciju:

– pogođena prava tema, koja je više nego interesantna za mlade,

– pogođen pravi način komunikacije, predavanja drže takođe mladi i uspešni lideri,

– selektovan pravi tim predavača, kako po karijeri, tako i po načinu izlaganja.

U ovom trenutku broj učesnika Foruma je ograničen kapacitetom mesta amfiteatra Škole, ali zbog ispoljenog velikog interesovanja tokom kampanje, ove godine ciljna grupa će biti uvećana i značajnim brojem mladih, koji će forum pratiti putem njegovog prenosa putem interneta.

Na osnovu svega što je prethodno navedeno, a posebno na osnovu  iznenađujuće velikog interesovanja među mladima za Forum, može se ustvrditi da je održivost projekta na duži rok obezbeđena, pod uslovima da se ne odstupi od projektom navedenih principa.

Period realizacije projekta
10 meseci (maj – decembar prethodne, januar – april naredne godine)
Datum i vreme održavanja samog događaja
24. mart 2024. godine u periodu 10-16 časova

 

 

Vidimo se 24. marta!

Prijave su dostupne na LINKU.

 

Kontakt osoba:
dr Tamara Đalić

 

065 555 48 56, 060 20 222 10
tamara.vesic@vspep.edu.rs

www.vspep.edu.rs

www.fml.rs